Структура дипломної роботи готової до захисту

iplom po pravu

Дипломна робота повинна повністю розкривати тему дослідження через виконання поставлених завдань і носити характер самостійного дослідження.

  Дипломна робота на четвертому курсі навчання в університеті вимагає наявності елементів наукового дослідження:

 • визначення практичної значущості роботи через обгрунтування реальності застосування її результатів для потреб практики;
 • застосування комплексного, системного підходу у виконанні завдань дослідження шляхом розгляду предмета з різних сторін;
 • теоретичного та емпіричного використання передової сучасної методології і наукових розробок; містити творчі та новаторські ідеї. Оригінальність визначення та вирішення поставлених завдань є одним з основних критеріїв оцінки якості роботи.

  Робота повинна мати чітку логічну структуру і складатися з титульного листа, плану (змісту), вступу, основної частини, розкриває зміст теми, висновків і пропозицій, списку використаної літератури та додатків. Основна частина, в свою чергу, може складатися з 2-3 розділів, кожен з яких може складатися з 2-5 підрозділів.

Замовте дипломну роботу у нас!

ДІЗНАТИСЯ ТОЧНУ ВАРТІСТЬ Не підводячись з дивана, дізнайтеся ціну прямо зараз!
Ми відповімо вам протягом 15 хвилин.

Обсяг дипломної роботи написаної за нашими рекомендаціями

Обсяг основного змісту дипломної роботи (без титульного аркуша, змісту, списку використаної літератури та додатків) має бути в межах:

 • 70-80 сторінок для студентів бакалаврату;
 • 90-110 сторінок для студентів магістратури. Як правило, список використаних джерел в дипломній роботі повинен включати:
 • 70-90 джерел для студентів бакалаврату;
 • 80-120 джерел для студентів магістратури. Кожен розділ роботи починають з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати короткий передмову.

Основний текст розділу ділиться на 2-5 смислових підрозділу, в яких висвітлюються певні змістовні частини досліджуваних питань.
Обсяги підрозділів роботи повинні бути пропорційними (не допускається, наприклад, щоб один підрозділ складався з 1-2 сторінок, а інший - з 10). В кінці кожного розділу в декількох реченнях узагальнюють результати, отримані в цій частині роботи. Теоретичний розділ роботи не може становити більше 30% від загального обсягу роботи.

Зміст дипломної роботи відображає порядок викладу матеріалу в структурних частинах роботи. Титульний лист дипломної роботи містить інформацію про навчальний заклад, вид діяльності і найменування теми, дані про виконавця і керівника про допуск завідувачем кафедрою до захисту. Зміст містить перелік структурних частин роботи (введення, послідовно перелічені назви всіх розділів і підрозділів, висновки, список використаних джерел та найменування додатків) і номери їх відповідних початкових сторінок.

Введення дипломної роботи розкриває сутність роботи, дає її загальну характеристику і містить такі обов'язкові елементи: Актуальність роботи - висвітлення сучасного стану обраної проблеми, пояснення в декількох реченнях важливості і своєчасності її подальших досліджень як з теоретичної, наукової точки зору, так і з точки зору практики.

Мета дослідження - головна мета, ідея, якій підпорядкована робота. Завдання роботи - конкретні теоретичні і практичні завдання, які студент збирається вирішити для досягнення головної мети дослідження. Теоретико-методологічні основи дослідження відображають, згідно з якими науковим парадигм студент здійснює дослідження. У вступі до дипломної роботи перераховуються методи дослідження з поясненням, для чого саме вони використовувалися.

Також у введенні обов'язково потрібно вказати відомості про:

 • основі вивчення;
 • наукова новизна і теоретичне значення дослідження;
 • практичне значення отриманих результатів дослідження;
 • апробації результатів дослідження, власні публікації по темі дослідження; структуру і обсяг дипломної роботи.

Основна частина дипломної роботи написаної самостійно

Основна частина послідовно розкриває зміст роботи, подаючи матеріал відповідно до цілей дослідження і поставленими завданнями. Основна частина роботи складається з двох-трьох розділів, кожен з яких може містити два-п'ять підрозділів.
У першому (теоретичному) розділі вирішуються переважно теоретичні завдання роботи: подається комплексний аналіз вивченості об'єкта і предмета дослідження, порівнюються погляди представників різних наукових шкіл на досліджувану проблему, з'ясовуються можливі протиріччя, розглядаються моделі, використовувані в даній тематиці, формулюється загальна характеристика предмета дослідження та його особливостей, проводиться послідовне розгляд і аналіз складових елементів предмета дослідження або його окремих аспектів, застосовується розглянута теорія до аналізу фактичного матеріалу, реальних і гіпотетичних прикладів, формулюються загальнотеоретичні висновки.

У другому та третьому розділах, як правило, вирішуються емпіричні завдання дослідження властивостей і особливостей певного явища, діяльності суб'єкта господарювання. Засобом вирішення емпіричних завдань виступає використання різних методик і методів, які студент може знайти в літературі, запозичити з практичних занять або отримати, звернувшись за допомогою до керівника роботи.

В дипломних проектах з економічних дисциплін глава 2 є дослідницько-аналітичної. В даному розділі повинні бути розкриті як дослідницький аспект, так і аналітичний, тобто друга глава повинна містити всю зібрану інформацію і фактичний матеріал для повного розкриття змісту та аналізу суб'єкта господарювання, які повинні бути вивчені на прикладі конкретного підприємства.

Дослідження проблемних аспектів, описаних в дипломному проекті необхідно здійснити, базуючись на об'єднанні накопиченого і систематизованого матеріалу, а також групування і обробки отриманих даних. У другій главі (розділі) слід надати загальну організаційно-економічну характеристику суб'єкта господарювання (описати організаційно-правову форму, сферу діяльності, організаційно-управлінську структуру, систему управління тощо) та провести аналіз в динаміці результатів його господарсько-фінансової діяльності, охарактеризувати середовище функціонування, чинники розвитку підприємства/організації, оцінити наявні тенденції і майбутній потенціал розвитку.

Зазначимо, що особливо ретельно слід необхідно провести аналіз тих явищ і процесів, які мають відношення безпосередньо до предмету дослідження дипломної роботи. Аналіз повинен бути проведений рівномірно, зачіпаючи всі сторони діяльності суб'єкта господарювання, так як розрахунок ефективності діяльності не повинен превалювати в загальному обсязі (якщо, звичайно , тема роботи не звучить як «Оцінка ефективності діяльності підприємства»).

Особливо важливим є наявність зв'язку між теоретичним розділом, у тій його частині, де описані методологічні аспекти аналізу предмета дослідження (алгоритм розрахунку, формули, методики) і аналітичним розділом, в якому методики повинні бути реалізовані на практиці. У другому розділі слід виявити проблеми, які необхідно виправити і в третьому розділі розробити заходи щодо їх усунення. Аналіз у другому розділі слід проводити на підставі адміністративної, організаційної, економічної, фінансової та інших видів документації конкретного суб'єкта господарювання, який є базою дослідження. Важливим джерелом фактичних даних можуть бути статистична інформація, результати польових досліджень, спостережень, опитувань і обстежень, а також інших методів збирання первинної інформації. Дану інформацію студент може отримати у процесі переддипломної практики.

ГЛАВА 3 носить рекомендаційний характер. Основне завдання даного розділу - розробка і систематизоване обґрунтування конкретних напрямів, рекомендацій, пропозицій у напрямку вирішення тих чи інших проблем, які були виявлені у другому розділі. Важливим є пропозиція для суб'єкта господарювання програми дій щодо впровадження розроблених заходів, оцінка економічної доцільності їх впровадження, а також опис того, як впливають запропоновані заходи на поліпшення діяльності суб'єкта господарювання. Необхідно підкреслити, що дипломи з психології мають свою специфіку, яку необхідно позначити.

Так, на четвертому курсі на факультет «Психологія» емпіричне дослідження зазвичай обмежується поглибленим констатувального експерименту та укладенням рекомендацій з профілактики, корекції, розвитку або формування певних психічних явищ. Дипломна робота магістра повинна містити не тільки констатуючий експеримент, але і формує, де відбувається перевірка на практиці у дієвості запропонованих шляхів вирішення виявлених у констатуючому експерименті проблем. У той же час, якщо проблематика дослідження не дає можливості проводити формуючий експеримент, у дипломної роботі можна замінити його іншим значним емпіричним дослідженням, що дає велику кількість важливої науково-прикладної інформації. Це може бути лонгітюдне дослідження; адаптація невідомою в Україні зарубіжної психодіагностичної методики; дослідження дуже великий вибірки з уточненням або спростуванням наявної наукової інформації; крос-культурне дослідження тощо.

Якщо студент не планує в своєму дослідженні проводити формуючий експеримент, бажано, щоб він своєчасно (до початку емпіричного дослідження) проконсультувався з цього приводу не тільки зі своїм науковим керівником, але і з іншими експертами, які будуть приймати участь в оцінці та захисту роботи. Це дозволить уникнути непорозумінь на захист, тому що дипломна робота повинна мати не тільки науковою новизною, але і обґрунтованим практичним значенням. Висновок дипломної роботи - логічний підсумок Висновки є підсумком роботи. До них відносять найважливіші результати роботи, отримані автором особисто у відповідності з поставленими завданнями і метою дослідження: виявлені тенденції, закономірності, які визначають зміст досліджуваного процесу або явища, спроби узагальненого пояснення отриманих результатів. У висновках повинні знайти відображення теоретичні припущення про тенденції розвитку об'єкта дослідження, вплив різних факторів на зміну об'єкта і предмета дослідження. Якщо в роботі досліджувалась динаміка явища, то робляться висновки про його характер (коли і якими були зміни і які спричинило).

Висновки оформляються як відповіді на поставлені завдання і номер кожного виводу збігається з відповідним номером завдання, які вказані у вступі дипломного проекту. Також у висновках необхідно наголосити на теоретичну і практичну корисність одержаних результатів, визначити можливості їх використання і подальшого вдосконалення.

Список використаної в дипломній роботі літератури. Список використаних джерел має складатися мінімум з 70 джерел для студентів бакалаврату і не менше 80 джерел для студентів магістратури. Джерела подаються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв робіт (якщо джерело підготовлений редколегією) без підрозділу на їх види (книги, статті тощо). Дані про джерела наводяться мовою оригіналу.

Спочатку подаються джерела, написані з використанням кирилиці (українська, російська, білоруська, болгарська мови тощо); потім - з використанням латиниці (англійська, німецька, французька мови і т. д.). Додатка. З основної частини до додатків виносять: графічні об'єкти, які займають повну сторінку формату А4 і більше, об'ємні математичні викладки, додаткові пояснення, допоміжні ілюстрації. У другому та третьому розділах, як правило, вирішуються емпіричні завдання дослідження властивостей і особливостей певного явища, діяльності суб'єкта господарювання.

Засобом вирішення емпіричних завдань виступає використання різних методик і методів, які студент може знайти в літературі, запозичити з практичних занять або отримати, звернувшись за допомогою до керівника роботи. В дипломних проектах з економічних дисциплін глава 2 є дослідницько-аналітичної. В даному розділі повинні бути розкриті як дослідницький аспект, так і аналітичний, тобто друга глава повинна містити всю зібрану інформацію і фактичний матеріал для повного розкриття змісту та аналізу суб'єкта господарювання, які повинні бути вивчені на прикладі конкретного підприємства. Дослідження проблемних аспектів, описаних в дипломному проекті необхідно здійснити, базуючись на об'єднанні накопиченого і систематизованого матеріалу, а також групування і обробки отриманих даних.

Вам будет интересно:

Published: 04-02-2018 Hits: 363
Структура дипломної роботи готової до захисту Дипломна робота повинна повністю розкривати тему дослідження через виконання поставлених завдань і носити характер самостійного дослідження.   ...
Published: 04-02-2018 Hits: 341
Основні етапи написання дипломної роботи Написання дипломної роботи має відбуватися згідно з графіком, який складений студентом за погодженням з керівником роботи і затверджений завідувачем ...
Published: 04-02-2018 Hits: 985
НАПИСАТИ САМОМУ АБО ЗАМОВИТИ ДИПЛОМНУ РОБОТУ У АВТОРА? У розділі «Студоводство» ми і наші виконавці дипломних робіт будемо ділитися з вами досвідом, отриманим нами за 11 років практики. Не кожний ...
Published: 04-02-2018 Hits: 416
Порядок захисту дипломної роботи за нашими рекомендаціями Дипломна робота повинна бути написана і захищена державним (українською) мовою (виняток може бути тільки для іноземних студентів, на ...
Published: 04-02-2018 Hits: 316
Складання та затвердження плану дипломної роботи Так як дипломний проект є досить об'ємним, то досить часто пошук необхідної інформації для нього стає складним завданням і виникає необхідність в ...
Published: 04-02-2018 Hits: 314
Права та обов'язки студента і викладача До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали необхідні обсяги навчального плану і не мають академічної заборгованості. Права і ...
З нами вас чекає успішний захист!

11 років практики, величезний досвід.

Просто зробіть замовлення, все інше зробимо ми

girl1