Порядок захисту дипломної роботи за нашими рекомендаціями

iplom po pravu

Дипломна робота повинна бути написана і захищена державним (українською) мовою (виняток може бути тільки для іноземних студентів, на підставі мотивованої заяви, з візами декана і завідувача кафедри).

Порядок подання роботи до захисту

У процесі консультування студент отримує завдання, рекомендації і вказівки керівника. Чорновий варіант роботи представляється студентом керівникові особисто під час консультацій. Будь-яка передача чорнових варіантів роботи в інший спосіб не допускається. У призначений кафедрою час відбувається попередній захист дипломних робіт, на якому студенти представлять свої напрацювання і отримують рекомендації та побажання щодо вдосконалення роботи.
За тиждень до дати захисту всі студенти, які повинні захищати дипломні роботи, подають на кафедру остаточний варіант роботи в твердій палітурці, оформлений відповідно до вимог з супровідною документацією: відгуком наукового керівника, рецензія експерта, реферат та диски із записами роботи, реферату, презентації. Для студентів бакалаврату рецензентом виступає один з викладачів кафедри; для магістрів необхідна зовнішня рецензія спеціаліста з досліджуваної проблематики - викладача або наукового інших навчальних чи наукових установ. Реферат має обсяг близько 3-5 сторінок і є коротким викладом дипломної роботи.

Замовте дипломну роботу у нас!

ДІЗНАТИСЯ ТОЧНУ ВАРТІСТЬ Не підводячись з дивана, дізнайтеся ціну прямо зараз!
Ми відповімо вам протягом 15 хвилин.

Порушення студентом без поважної причини вимог та термінів подання дипломної роботи та супровідної документації тягне за собою недопущення до захисту. Допуск до захисту невчасно поданої дипломної роботи надає завідувач кафедрою на підставі мотивованої заяви студента.

Захист дипломної роботи - фінальна стадія

Час і місце проведення захисту визначається кафедрою за погодженням з навчальним відділом. Графіки захисту розміщуються на дошці кафедри. Для виступу студенту надається 10-15 хвилин. Доповідь до дипломної роботи потрібно приготувати заздалегідь у формі виступу або комп'ютерної презентації за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint, освітивши питання: обґрунтування актуальності теми дослідження; мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження; елементи новизни, вдалося встановити, виявити, довести; якими методами це досягнуто.

Після виступу студент відповідає на запитання членів комісії, він повинен проявити компетентність і володіння матеріалом роботи. Якщо своєчасна захист дипломної роботи не відбулася, студент має право захистити роботу у відповідності з діючими нормами. Якщо студент отримує оцінку «незадовільно», то він має одноразове право захистити роботу за розкладом, запропонованого кафедрою.

Захищені роботи керівниками здаються на кафедру, де вони повинні зберігатися встановлений строк, а в подальшому - передаватися в архів Вузу.

Оцінка дипломної роботи та здавання її в архів

Оцінка дипломної проводиться за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з урахуванням 10 параметрів:

  1. Логічність структури та плану роботи.
  2. Відповідність змісту роботи до плану, який був затверджений керівником.
  3. Повнота розкриття теми (окремо по розділам).
  4. Висновки і рекомендації, зроблені студентом.
  5. Самостійність і оригінальність роботи.
  6. Достатність фактичного матеріалу.
  7. Підбір використаних джерел інформації.
  8. Глибина обробки джерел.
  9. Оформлення роботи.
  10. Своєчасність виконання роботи.

На основі оцінок за вищевказаними параметрами керівником виставляється загальна, рекомендована до захисту попередня оцінка. Остаточна оцінка формується після проведення захисту. Вона враховує попередню оцінку наукового керівника, оцінки рецензентів та якість проведеної автором презентації і виставляється у відомості, заліковій книжці студента та на титульному аркуші дипломної роботи.

Таким чином, написати і захистити дипломний проект – це важка задача і в процесі написання необхідно терпіння, час і гранична зосередженість.

Вам будет интересно:

Published: 04-02-2018 Hits: 363
Структура дипломної роботи готової до захисту Дипломна робота повинна повністю розкривати тему дослідження через виконання поставлених завдань і носити характер самостійного дослідження.   ...
Published: 04-02-2018 Hits: 341
Основні етапи написання дипломної роботи Написання дипломної роботи має відбуватися згідно з графіком, який складений студентом за погодженням з керівником роботи і затверджений завідувачем ...
Published: 04-02-2018 Hits: 985
НАПИСАТИ САМОМУ АБО ЗАМОВИТИ ДИПЛОМНУ РОБОТУ У АВТОРА? У розділі «Студоводство» ми і наші виконавці дипломних робіт будемо ділитися з вами досвідом, отриманим нами за 11 років практики. Не кожний ...
Published: 04-02-2018 Hits: 416
Порядок захисту дипломної роботи за нашими рекомендаціями Дипломна робота повинна бути написана і захищена державним (українською) мовою (виняток може бути тільки для іноземних студентів, на ...
Published: 04-02-2018 Hits: 316
Складання та затвердження плану дипломної роботи Так як дипломний проект є досить об'ємним, то досить часто пошук необхідної інформації для нього стає складним завданням і виникає необхідність в ...
Published: 04-02-2018 Hits: 314
Права та обов'язки студента і викладача До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали необхідні обсяги навчального плану і не мають академічної заборгованості. Права і ...
З нами вас чекає успішний захист!

11 років практики, величезний досвід.

Просто зробіть замовлення, все інше зробимо ми

girl1